Om tømningsordningen

Envafors har indgået en fælles kontrakt med en entreprenør omkring tømning af bundfældningstanke i Næstved og Slagelse Kommuner.

Hvem er omfattet af tømningsordningen?

Alle ejendomme med en eller flere bundfældningstanke, og som ikke er tilsluttet offentlig kloak, er automatisk med i den obligatoriske, kommunale tømningsordning.


Som udgangspunkt tømmes bundfældningstanken ved en helårsbeboelse minimum en gang årligt og ved fritidshuse/sommerhuse hvert andet år.


Samletanke og fedtudskillere er ikke med i tømningsordningen.

Hvad er en bundfældningstank?

En bundfældningstank er en beholder med et eller flere kamre, der tilbageholder slam, papir, fedt og andre affaldsstoffer fra det spildevand, du udleder fra din ejendom.

Hvorfor skal din bundfældningstank tømmes?

Hvis din bundfældningstank ikke bliver tømt, vil den til sidst indeholde så meget slam, at den ikke vil fungere efter hensigten.


Det medfører en risiko for, at slam og spildevand siver ud i omgivelserne og forurener vandløb og søer til skade for dyre- og plantelivet.


Har du et nedsivningsanlæg, er der fare for, at dine rør kan tilstoppe, hvis tanken ikke fungerer optimalt.

Vidste du?

En bundfældningstank kaldes også en hustank, trixtank, septiktank eller en flerkammertank.

Kontaktoplysninger

toemningsordning@envafors.dk