Tilslutningsbidrag

Slagelse - Spildevand - Betalingsregler - Tilslutningsbidrag

Hvis din ejendom skal tilsluttes til vores kloaksystem, skal du betale et tilslutningsbidrag.


Der kan i særlige tilfælde opkræves et supplerende tilslutningsbidrag.


Betaling af tilslutningsbidrag:

  • Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når stikledning er ført frem til skel og afledning fra ejendommen er mulig.
  • For boliger betales et standardbidrag pr. boligenhed.
  • For ejendomme, der ikke kan aflede tag- og overfladevand – men kun spildevand, reduceres bidraget til 60 % af standardbidraget – et såkaldt reduceret tilslutningsbidrag.
  • For erhvervsejendomme betales et standard tilslutningsbidrag pr. 800 m² påbegyndt grundareal.
  • For erhvervsejendomme i landzoner beregnes et tillagt grundareal ud fra bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent.