Gå til hovedindhold Gå til sidefod

Persondatapolitik for kunder hos Envafors A/S og tilknyttede selskaber

Denne persondatapolitik fortæller, hvorfor og hvordan vi behandler personoplysninger på nye, eksisterende og tidligere kunder hos Envafors A/S og tilknyttede selskaber.


Envafors A/S er et serviceselskab, som er ejet af koncernerne SK Forsyning A/S og NK-Forsyning A/S. Envafors varetager driften af alle selskaberne i de to koncerner, herunder drift og vedligeholdelse, anlægsprojekter samt kundebetjening og administration. Alle vores medarbejdere, som løser opgaver for de to koncerner, er ansat i Envafors A/S.


Envafors A/S, CVR-nummer: 26863902 indsamler og behandler derfor personoplysninger om kunder, samarbejdspartner og andre interessenter på vegne af nedennævnte selskaber:

 • SK Forsyning A/S, CVR-nummer: 25797981
 • SK Energi A/S, CVR-nummer: 25133374
 • SK Varme A/S, CVR-nummer: 27736904
 • SK Vand A/S, CVR-nummer:  27736033
 • SK Spildevand A/S, CVR-nummer: 28483708
 • SK Gadelys A/S, CVR-nummer: 29396361
 • NK-Forsyning A/S, CVR-nummer: 28118465
 • NK-Vand A/S, CVR-nummer: 32102654
 • NK-Spildevand A/S, CVR-nummer: 32102611

De anførte selskaber er dataansvarlige for egne data. Envafors A/S er i nogle tilfælde dataansvarlig og i andre tilfælde databehandler. Når Envafors behandler data på vegne af de anførte selskaber, er databehandlingen reguleret af den databehandleraftale, der er indgået mellem selskabet og Envafors A/S.


Vi tager behandling af personoplysninger alvorligt, og det er vigtigt for os, at du som kunde kan føle dig tryg og sikker ved vores indsamling og behandling af dine data. Vi sikrer, at behandlingen af persondata sker i overensstemmelse med gældende regler om behandling af persondata. I denne persondatapolitik kan du læse, hvilke persondata vi indsamler og behandler, samt om lovgrundlaget herfor. 


Selskabsoplysninger

Envafors A/S

CVR-nummer: 26863902 

Ærøvej 2

4700 Næstved


Adresse på administration og kontaktoplysninger:

Envafors A/S

Nordvej 6
4200 Slagelse
E-mail: kontakt@envafors.dk

Telefon: 58 36 25 00


Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom.


Personoplysninger

Vi behandler de personoplysninger, der er nødvendige for at opfylde aftaleforholdet/forsyningspligten. Nedenfor er anført de oplysninger, vi behandler alt afhængigt af dit kundeforhold:

 • Navn, adresse, telefonnummer (hvis oplyst af dig) og e-mailadresse (hvis oplyst af dig)
 • Eventuelt CVR-nr.
 • CPR-nummer (kun ved afgivet samtykke eller retlig forpligtigelse)
 • Ejerforhold
 • Målernummer, kundenummer, aftagenummer og installationsnummer
 • Oplysninger om boligforhold og -type
 • Bolig- og grundstørrelse
 • Ejendomsnummer og matrikelnummer
 • Ledningsdata og -placering
 • Plantegninger og data om bygningen
 • Installationstilmeldinger ved ejendommen
 • Billeder og videoinspektion af ejendommen i forbindelse med anlægsprojekter og arbejde på installationen.
 • Oplysninger om betalinger, restancer eller evt. inddrivelse
 • Oplysninger om korrespondance, herunder eventuel registrering af relevante forhold i telefonsamtale
 • Klagesager
 • Statistiske oplysninger herunder afvigelser
 • Oplysninger om flytning, død og konkurs
 • Aktiviteter hos kunden
 • Forbrugsdata, dvs. målerdata/forbrug til brug for afregning (via fjernaflæsning)
 • Oplysning om beholdere og tanktype til spildevand (hvis del af tømningsordning)
 • Oplysninger om varmeinstallationer, herunder eksisterende/tidligere varmekilde
 • Registrering af afbrydelser: Hvis der måtte være behov for afbrydelse af forsyningen, vil vi også behandle oplysninger, som er relevante i denne forbindelse, herunder om nødvendigt følsomme personoplysninger (så som oplysninger om helbredsmæssige forhold), ligesom det kan blive nødvendigt at behandle oplysninger om truende adfærd, børn og dyr på leveringsstedet og eventuel afbrydelsesstatistik
 • Afdragsordninger: I forhold til aftalte afdragsordninger vil følgende personoplysninger blive behandlet: Navn, adresse, restanceoplysninger og oplysninger om afdragsordningen
 • Lovovertrædelser: Oplysninger om lovovertrædelser vil blive behandlet i det omfang, som er nødvendigt med henblik på anmeldelse til relevante myndigheder.

Personoplysningerne kan vi også behandle på andre måder, som følger lovgivningen, f.eks. til levering af services, såsom sms-varslinger, inddrivelse af skyldig forbrugsafregning, kommunikation med myndigheder/foged/kurator eller tilsvarende instanser, databehandling eller teknisk support.


Vi indsamler og anvender desuden de personoplysninger, du selv indtaster på vores selvbetjeningsportal. De oplysninger anvender vi til f.eks. at sende forbrugsopgørelser og information om driftsforstyrrelser til dig, samt sammenholde oplysningerne mod centrale registre eller kommunikere med dig i forbindelse med andre formål, som fremgår af omstændighederne, eller som vi oplyser dig om, når vi indsamler personoplysningerne.


Cookies

Vi behandler personoplysninger i forbindelse med brugen af cookies på vores hjemmeside, se nærmere herom i cookiepolitik for envafors.dk.


Formål og grundlag

Vi behandler personoplysninger til følgende formål

 • Løbende administration i forbindelse med opfyldelse af aftalen/forsyningspligten herunder afregning af forbrug
 • Optimering af drift og sikring af forsyningssikkerheden
 • Hvis vi behandler CPR-numre efter inddrivelseslovens § 2, stk. 9 og 10, sker det med det formål at inddrive fordringer
 • Hvis der er givet samtykke til behandling af CPR-nummer, kan det være til ét af følgende formål:
 1. Udbetaling via NemKonto
 2. Henvendelser via e-Boks

 3. Vedligeholdelse af adresse

Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, som det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.


Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger sker på følgende lovgrundlag, præciseret nedenfor:

 • At behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som kunden er part i, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i databeskyttelsesforordningen, jf. databeskyttelseslovens § 6.
 • At behandlingen er nødvendig af hensyn til overholdelse af retlige forpligtelser, jf. artikel 6, stk. 1, litra c i databeskyttelsesforordningen, jf. databeskyttelseslovens § 6.
 • At kunden eventuelt har samtykket til behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a og art. 7, stk. 2, litra a i databeskyttelsesforordningen, jf. databeskyttelseslovens § 6.
 • At behandlingen er nødvendig for at beskytte kunden eller en anden fysisk persons vitale interesser, hvis de ikke selv er i stand til at give et samtykke, jf. artikel 9, stk. 2, litra c i databeskyttelsesforordningen.
 • At behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. artikel 9, stk. 2, litra f i databeskyttelsesforordningen.
 • Behandlingen af CPR-numre baserer sig på et samtykke fra kunden i henhold til § 11, stk. 2, nr. 2 i databeskyttelsesloven, medmindre der kan behandles CPR-numre efter lovgivningen.
 • At behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse (f.eks. indsamling af data via fjernaflæste målere for at sikre optimering af drift og forsyningssikkerhed), jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
 • I sjældne tilfælde kan behandlingen også være baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f for at varetage vores legitime interesser, f.eks. for at gennemføre en kundetilfredshedsundersøgelse med henblik på at få mere tilfredse kunder.
 • Overdragelse af vandforsyningernes målerdata til spildevandsselskabet med henblik påafregning af vandafledningsbidrag, jf. lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold § 1, nr. 33 nr. 132 af 16/02/2016; bekendtgørelse 1227 af 03/10/2016: Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed (udmøntning af vandsektorforliget) § 2, stk. 2, punkt 8 og de tilhørende retningslinjer i Vejledning om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed, Vejledning nr. 9038 af 26/01/2017 afsnit 1.1.8; målerdata i de generelle lovbemærkninger (LSF 182 1999/1) til lov nr. 342 af 17/05/2000: Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv.
 • Overdragelse af vandforsyningernes målerdata til spildevandselskabet med henblik på afregning af spildevandsafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 1323 af 11/11/2016 om afgift af spildevand § 7, stk. 10 med tilhørende lovbemærkninger.
 • Brug af privat inkassofirma til inddrivelse, jf. lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteindberetningsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, nr. 1574 af 27/12/2019. Det private inkassofirma er forpligtet til at følge renteloven og inkassoloven.
 • Inddrivning af fordringer: Gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 9 og 10.

Optimering af drift og forsyningssikkerhed

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, litra e og f angår databehandling på grund af samfundets interesse, eller fordi det er en legitim interesse (afvejningsregel), jf. databeskyttelseslovens § 6. Dette er f.eks. tilfældet, når vi på grund af ønsket om at optimere driften og opnå ressourcebesparelser anvender fjernaflæste målere til måling af vand- og varmeforbrug med hyppigere indsamling af data end blot til afregningsformål.


De data, som afsendes fra fjernaflæste målere, sendes via målerens individuelle krypteringsnøgle, og dine målerdata er beskyttet hele vejen fra din måler via antenner og videre via serveren til vores analyseplatform, hvor dit forbrug vises og udregnes. De indsamlede data bruges kun til afregning og optimering af forsyningsnettet til gavn for dig som kunde og os alle som samfund.


Behandling af følsomme personoplysninger i forbindelse med afbrydelsessituationer

Dataforordningens artikel 9, stk. 2, litra c omhandler behandling af personoplysninger, der er nødvendig for at beskytte den registrerede eller en anden fysisk persons vitale interesser, hvis de ikke selv er i stand til at give et samtykke, jf. databeskyttelseslovens § 7. Vi kan også behandle oplysningerne efter databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, hvor behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan forsvares, jf. databeskyttelseslovens § 7. 


CPR-numre

Behandling af CPR-numre hører under databeskyttelseslovens § 11 (behandlingen af personnummer, som følge af lovgivningen).


Hvis der er givet samtykke til behandling af CPR-nummer, vil der kunne ske den behandling af CPR-nummeret, som samtykket omfatter.


Ved inddrivelse af fordringer er vores retsgrundlag lovbekendtgørelse nr. 29 af 12/01/2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige og gældsinddrivelseslovens § 2 stk. 9 og 10, hvor vi kan behandle CPR-nummer uden brug af samtykke, hvis vi ikke er bekendt med det, samt i de situationer, hvor du dels ikke vil oplyse CPR-nummeret, eller hvor der er begrundet tvivl om rigtigheden af skyldnerens oplysning.


Indsamling af personoplysninger

Vi videregiver kun personoplysninger til andre eksterne, hvis vi er forpligtet hertil via lovgivning, eller til vores leverandører i det omfang, de skal levere en ydelse, som berører dig.


Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner til eksterne i andre tilfælde end følgende:


Til ekstern databehandling

For at understøtte administration og drift anvender vi databehandlere, der behandler personoplysninger på vegne af os. Behandling af personoplysninger hos en databehandler sker efter aftale og efter instruks, der udtrykkeligt beskriver behandling og sikkerhed omkring persondata.


Af juridiske årsager

Vi videregiver personlige oplysninger til eksterne virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:

 • overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
 • håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
 • registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.
 • holde os, vores kunder eller offentlighedens rettigheder fri fra skade, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.

Vi sælger ikke, deler ikke eller på anden vis spreder dine personoplysninger til tredjepart undtagen i overensstemmelse med denne politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger.


Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Som udgangspunkt overfører vi ikke data til tredjelande eller internationale organisationer. Overføres der i særtilfælde data til USA, vil det udelukkende være til certificerede virksomheder under EU-U.S. Data Privacy Framework, der stiller samme krav til persondatabeskyttelse, som der allerede findes i den europæiske persondataforordning.


Sletning

Dine data opbevares kun, så længe det er nødvendigt af hensyn til at opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde, samarbejdspartnere og andre, samt for opfyldelse af relevant lovgivning. Dog opbevarer vi altid bogføringsmateriale i 5 år af hensyn til bogføringslovens § 10. Vi opbevarer også forbrugsoplysninger længere af hensyn til at kunne optimere driften og sikre forsyningssikkerheden. Er dine data følsomme, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, opbevares de, så længe dette er relevant og nødvendigt for det pågældende forsyningssted i forbindelse med en afbrydelse, samt så længe det er relevant og nødvendigt af hensyn til den enkelte kundes eller medarbejders sikkerhed.


Markedsførings- og samtykkebetingelser

Vi har mulighed for at lave markedsføring af den kommercielle del af virksomheden, f.eks. af fjernvarme. Hvis du har afgivet markedsføringsmæssigt samtykke, vil du kunne modtage elektronisk, telefonisk og/eller fysisk information i form af brevpost fra os, afhængigt af det afgivne samtykke.


Formålet med behandling af dine personoplysninger i denne sammenhæng er, at vi må kontakte dig f.eks. via telefon, brev, e-mail og målrettet online annoncering med nyheder, information og gode produkttilbud, samt indhentning af yderligere samtykke. Behandlingen af personoplysninger foregår på grundlag af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f om legitim interesse.


Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os på kontaktoplysningerne, som du finder øverst i denne persondatapolitik.


Kampagner og konkurrencer

Ved tilmelding/deltagelse i kampagner og konkurrencer gives samtidig samtykke til registrering af navn og øvrige nødvendige kontaktoplysninger. De oplysninger, som du afgiver i forbindelse med tilmeldingen/deltagelsen, vil alene være tilgængelige for os og de/den relevante samarbejdspartner(e), som udsteder eventuelle gavekort/præmier.


Alle personlige data, som overdrages ved tilmelding/deltagelse, opbevares under sikre forhold og slettes i forhold til de gældende regler i vores persondatapolitik.


Optagelse af samtaler

Når vi kontakter dig, kan vi med dit samtykke optage den sidste del af samtalen for at kunne dokumentere aftaleindgåelse. Læs mere hos SK Energi.


Dine rettigheder

Kontaktoplysninger, hvis du vil benytte dine rettigheder

Hvis du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i persondatapolitikken.


Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned, efter at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 12.


Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.


Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de persondata, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 15. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder. 


Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 16.


Ret til sletning af personoplysninger

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 17.


Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 18. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 20.


Ret til indsigelse

Du har ret at til at gøre indsigelse imod behandling af dine persondata, hvis behandling sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller litra f, herunder profilering. Vi må efter en indsigelse ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi kan påvise vigtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 21.


Ret til indsigelse imod profilering

Du har som udgangspunkt ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 22.


Ret til at tilbagekalde samtykke

Hvis vi baserer vores behandling på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til vores behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget indtil din tilbagetrækning af samtykket. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Du kan trække dit samtykke tilbage via vores kundeportal eller ved at kontakte os.


Klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:


Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

dt@datatilsynet.dk

33 19 32 00

www.datatilsynet.dk


Ændring af persondatapolitik

Vi kan til enhver tid foretage ændringer af persondatapolitikken for at holde den ajourført eller for at overholde lovkrav eller ændringer i den måde, hvorpå vi driver vores forretning.


Vi vil selvfølgelig sørge for, at du bliver gjort opmærksom på væsentlige ændringer, f.eks. via vores hjemmeside, information på regningen, lokale aviser og sociale medier. Vi opfordrer dig til regelmæssigt at tjekke og gennemgå persondatapolitikken, så du altid ved, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger dem, og hvem vi deler dem med.


Ændringslog

Version 1 af 12. oktober 2023.


Læs også cookiepolitik for envafors.dk.

© 2024 Envafors A/S