Separatsystem

Slagelse - Spildevand - Kloaksystemet - Separatsystem

I et separatsystem løber spildevandet fra husstande og virksomheder i én kloakledning til renseanlægget, mens regnvandet løber i en anden kloakledning til nærmeste hav, sø eller å. Der er derfor to hovedledninger og to stikledninger til hver grund.


I et separatsystem modtager renseanlægget kun spildevand. Regnvand ledes direkte til sø, å eller hav

I et separatsystem modtager renseanlægget kun spildevand. Regnvand ledes direkte til sø, å eller hav.

Problemer i separatsystemer

Hvis regnvandet er rent, er det en fordel med separatkloakering, fordi regnvandet så umiddelbart kan ledes til nærmeste vådområde.

Med stadig tættere bebyggelse, mere industri og flere biler er udledningen af urenset regnvand imidlertid blevet et problem. Der er blandt andet konstateret store mængder sand, olie og bly i visse regnvandsudløb, og i dag bør der altid være et sandfang og en olieudskiller før udløb til sø, å eller hav.


Afledning af spildevand og regnvand fra en ejendom gennem to stikledninger til de to hovedledninger i et separatsystem.

Bassiner

Bassiner i separatsystemer bruges til at opmagasinere regnvandet, når der er for lidt plads i rørledningen til alt regnvandet.


Afledning af spildevand og regnvand fra en ejendom gennem to stikledninger til de to hovedledninger i et separatsystem

Bassinerne kan anlægges som søer og kanaler.


Læs også om regnvandshåndtering i vores klimamenupunkt.

Læs mere om vandets kredsløb.