Reduktion af vandafledningsbidrag for erhverv

Slagelse - Spildevand - Betalingsregler - Reduktion af vandafledningsbidrag for erhverv

Alle erhvervsejendomme, hvor der bruges vand, som medgår til produktionen og som af anden grund ikke bliver ledt til kloakken, har mulighed for at søge om reduktion af vandafledningsbidrag.


Private kan ikke søge om reduktion af betaling, selvom de kan godtgøre, at en del af vandet ikke bliver ledt til kloakken.


Som erhvervsejendomme regnes alle ejendomme, der ikke kan henføres til beboelse alene, det vil sige industri- og håndværkervirksomheder, skoler, hoteller, kirker, sportsanlæg, kontorer og ejendomme med blandet bolig og erhverv, herunder også landbrugsejendomme, der er tilsluttet med mere end spildevand fra boligen.

Hvor kan der ske reduktion, og hvad skal der betales vandafledningsbidrag for?

Det er kun den del af vandet, der anvendes i virksomhedens primære produktion og som ikke havner i ejendommens kloaksystem, der kan søges fritagelse for.


Det kunne eksempelvis være et landbrug, hvor en del af vandet anvendes som drikkevand til dyr. Her ledes vandet ikke til kloakken. Et andet eksempel er et bryggeri, hvor vandet indgår i det færdige produkt og derfor ikke ledes til kloakken.


Vand, der anvendes til andre formål i virksomheden, er ikke fritaget. Eksempelvis gives der ikke fradrag for vand, der bruges til vask af biler, landbrugsmaskiner, blomstervanding el.lign.

Forudsætninger

Det er en forudsætning for reduktion af vandafledningsbidraget, at den mængde, der kan søges om fradrag for, skal kunne måles direkte via en bimåler tilsluttet vandforsyningen. Bimåleren administreres af os og vil være underlagt reglerne i Regulativ for SK Vand.

Dispensation

Der kan søges om dispensation for kravet om bimåler fra os. I stedet kan ansøges om opsætning af bimåler fra ejendommens almene vandforsyning. Bimåleren administreres af den almene vandforsyning og vil være underlagt Fællesregulativet for almene vandforsyninger i Slagelse Kommune.


Alternativt kan der ansøges om dispensation, såfremt det ikke er muligt direkte via bimåler på vandforsyningen at måle den mængde vand, der ønskes fradrag for. Opgørelse af vandmængde skal ske ved anden anerkendt metode. Metode skal fremgå af ansøgningen.


Vandmængder baseret på skøn accepteres ikke.


Bimålerblanket til ansøgning om reduktion af vandafledningsbidrag

Vejledning til ansøgning om reduktion af vandafledningsbidrag

Takstblad