Installatør/eksterne

Slagelse - Vand - Installatør/eksterne

Vil du bestille nyt vandstik, ændre eller nedlægge et eksisterende eller bestille en byggevandsmåler eller almindelig vandmåler?


Retningslinjer ved aflukninger

Alt fra skel og ind er ejers ansvar og ejendom. Hvis stikledningsventilen/stophanen er placeret inden for skel er denne altså en del af ejendommens interne installation og er derfor Envafors uvedkommende. I dette tilfælde må installatøren gerne selv lukke for vandet på ventilen.


Er stikledningsventilen/stophanen derimod placeret uden for skel, er denne vores ejendom. Og ingen må dreje på forsyningens ventiler udover vores egne montører. Det gælder alle typer af ventiler uden for skel.


Ved planlagt arbejde inden for skel på ejers ledninger eller installationer, hvor der er behov for afbrydelse af vandet, følges denne procedure:

  1. Autoriseret installatør henvender sig på mail til slagelse-vand@envafors.dk vedr. aftale om aflukning. Dette gøres i god tid – minimum 1 uge før.
  2. Vores montør kontakter installatøren vedr. aftale om, hvornår der lukkes.
  3. Vores montør sørger for at varsle de relevante borgere, hvis der er behov for at lukke for flere ejendomme.
  4. Vores montør sørger også for at åbne for vandet efter udført arbejde.

Ved akut behov for aflukning kontaktes Envafors på døgnbemandet telefon 58 36 25 00.


Hvis du som installatør lukker på private ventiler, der lukker for vandet til flere forbrugere, så er det jeres ansvar at varsle de berørte forbrugere.

Ejerskab af ledninger, stophaner, målerbrønde, målere
Ledningsoplysninger
Krav til målersted

Målerinstallationen skal udføres i henhold til DS439

Måleren anbringes i bygning umiddelbart efter jordledningens indføring eller i målerbrønd på jordledningen. Placeringen aftales med Envafors.


Måleren anbringes, så den er let at aflæse og udskifte og er beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning, mekaniske ydre påvirkninger og korrosion.


Måleren anbringes normalt mellem to afspærringsventiler, der skal have samme dimension som de tilsluttede ledninger.


Målere i nyinstallationer i vores forsyningsområde skal placeres vandret.


Installationen udformes, så måleren kan udtages af installationen.


Målerplacering med nødvendige frie afstande for aflæsning af måler er vist i figur V 3.2.2 i DS439.

Byggevandsmåler skal udføres i henhold til DS/EN1717 om sikring mod forurening af drikkevand

Som minimum skal installationen sikres med kontrollerbar kontraventil.


Måleren anbringes, så den er let at aflæse og udskifte og er beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning, mekaniske ydre påvirkninger og korrosion.


Se mere i vores regulativ.

Afhentning/tankning af vand til f.eks. spuling
Ønsker kunden at skifte sin jordledning?
Har jeres kunde et ønske om at udskifte sin jordledning (vandledningen fra skel og ind i ejendommen), kontakt da os, da vi evt. kan være interesseret i at udskifte stikledningen frem til skel i samme ombæring. Dette koordinerer vores montør med en autoriseret installatør.
Krav til arbejde på forsyningens ledninger

Tilbageløbssikring

For korrekt tilbageløbssikring i vandinstallationen skal den autoriserede VVS-installatør sikre overholdelse af DS 439 og DS/EN 1717. Dette gælder for alle vandinstallationer, herunder også blødgøringsanlæg.


Dette er yderst vigtigt, da en forurening af ledningsnettet vil løbe op i store summer og kan have fatale konsekvenser.

Hygiejne ved arbejde med drikkevand

Hygiejnen er vigtig for os, fordi vi ser drikkevand som en fødevare – med alt, hvad det indebærer af kvalitetsmål, hygiejne og risikostyring.


I det daglige arbejde stiller det store krav til såvel vores medarbejdere som eksterne, der arbejder med drikkevand i vores forsyningsområde.


Hygiejnen hos installatørerne er derfor vigtig.


Som installatør, der arbejder med drikkevand, opfordrer vi dig til at have stor fokus på hygiejnen, når du arbejder på drikkevandsinstallationer.


Vi anbefaler, at alle installatører, der arbejder med drikkevand, tager DANVAs hygiejnekursus for entreprenører.

Gravearbejde

Er du graveentreprenør og graver omkring vores ledninger, se vores vejledning for gravearbejde ved vandledninger.