Valbygård

Slagelse - Vand - Vandværker - Valbygård

Valbygård vandværk er smukt beliggende ca. 2,3 km nordvest for Slagelse, hvor vejen fra Slagelse til Kirke Stillinge krydser Tude Å.


Valbygård vandværks nye filterbygning er bygget i 1985. Den gamle filter- og pumpebygning er etableret omkring 1934, samtidig med at de første boringer blev udført på Valbygård kildeplads.

  • Der er tilknyttet 22 boringer til Valbygård vandværk fra 4 forskellige kildepladser. Kildepladserne er: Valbygård (13), Hovedværket (2), Jernbjerg (2), Gl. Brorup (5).
  • Værket og filtre er dimensioneret til 500 m³/t, men maks. timeudpumpning ved daglig drift er 350 m³/t.
  • Døgnudpumpningen er 6.500 m³/døgn.
  • Der indvindes årligt 2.300.000 m³ råvand, der iltes med ren ilt, hvorefter det filtreres gennem dobbelte åbne sandfiltre og ledes til rentvandstanke.

Valbygård Vandværk modtager råvand fra kildepladserne Valbygård, Gl. Borup og Jernbjerg.


Anlæggets proces omfatter iltning med ren ilt, som produceres på stedet på 2 såkaldte Oxymat-anlæg, efterfulgt af dobbeltfiltrering i både den gammel afdeling og ny afdeling. Gammel afdeling rummer 5 sæt for- og efterfiltre. Ny afdeling rummer 3 sæt for- og efterfiltre.


Skyllevandet ledes til skyllevandsbassin bag ny fløj. Det klarede vand ledes til Tude Å efter bundfældning. Okkerslammet afgraves og afvandes med års mellemrum og transporteres efterfølgende til godkendt deponi.


Vandværket er forsynet med nødstrømsgenerator.


Valbygård Vandværk vandforsyner Slagelse by og et større landområde. 


Drikkevandet udpumpes direkte til zone 1 fra Valbygård. Slagelse består af 3 større trykzoner. Til Slagelse by er tilknyttet 2 beholderanlæg (Lillevang og Etterbjerg) med en samlet kapacitet på 4.500 m³ vand.


Via Lillevang er Slagelse, Korsør og Skælskør forbundet med transportledninger, der kan udveksle vand imellem byerne. Dette er med til at opretholde forsyningssikkerheden ved driftsforstyrrelser.


Valbygård vandværk