Tømning af bundfældningstanke

Slagelse - Spildevand - Tømning af bundfældningstanke

Tømningsordningen gælder for alle ejendomme, der ligger uden for de kloakerede områder, og som ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem. Tømningsordningen er obligatorisk for alle ejendomme med en bundfældningstank.


Bundfældningstanken skal som udgangspunkt tømmes minimum en gang årligt. Fritids- og sommerhuse minimum hvert andet år.


Se folder om tømningsordningen


Hvorfor en tømningsordning?

Med en tømningsordning sikres:

  • en rigtig drift af tankene, fordi der fjernes bundfældet slam.
  • at behandlingen af slammet håndteres miljømæssigt forsvarligt.
  • at fejl og mangler på tankene bliver opdaget.

Hvis tanken ikke bliver tømt, er der risiko for, at slam og spildevand siver ud i omgivelserne. Det betyder forurenende stoffer i vandløb og søer, og i sidste ende risikerer forureningen også at ende i vores grundvand.


Læs mere om tømningsordningen


Alt fra skel og ind er ejers ejendom. Den almindelige vedligeholdelse af ejendommens kloakanlæg (til- og afløbsledninger, bundfældningstank, pumper mv.) indenfor skel er derfor ejerens ansvar og er ikke omfattet af tømningsordningen.


I Slagelse Kommune er der ca. 4.000 ejendomme med en bundfældningstank.

Hvem tømmer bundfældningstanken?

Tømning af bundfældningstanke udføres af det private entreprenørfirma:

Marius Pedersen A/S

Divison FKSSlamson

Hvornår får du tømt?

Du vil blive varslet ca. 14 dage før tømning - enten via e-Boks, mail eller sms. Læs mere og tilmeld varsling.

Krav til dæksler

Af hensyn til entreprenørens arbejdsmiljø stilles der også krav til dit dæksler.

Sådan tømmes tanken

Alle tanke tømmes som udgangspunkt med KSA-bil (Kombineret Slam-Afvander). 


Som følge af særlige adgangsforhold, tilkørselsforhold eller efter aftale med ejer, kan bundfældningstanken blive tømt med slamsuger, traktor eller lille bil.


Læs mere om, hvordan tømningen foregår.

Tømningsattest

I forbindelse med tømningen kontrollerer entreprenøren tankens tilstand og anfører resultatet på tømningsattesten, der sendes til ejer efter endt besøg.

Hvad betaler du for?

Læs mere om, hvilke ydelser der er indeholdt i tømningsbidraget.

Ekstra tømninger og andre ydelser
Du har mulighed for at bestille ekstratømninger mv.
Tømningsregulativet

Byrådet har i Slagelse Kommune den 19. juni 2023 godkendt et nyt regulativ for tømning af bundfældningstanke.


Læs tømningsregulativet

Kontaktoplysninger for henvendelser om tømningsordningen

Envafors A/S

Tlf.: 58 36 25 00

Mail: toemningsordning@envafors.dk