Ofte stillede spørgsmål om spildevand

Slagelse - Spildevand - Ofte stillede spørgsmål om spildevand

Hvem har ansvaret for kloak, vejvand og vand i kælderen?

Hvem er det lige, der har ansvaret for vedligeholdelse af kloakkerne, vejristene og oversvømmelser af kælderen? Det er ikke helt nemt at finde rundt i. Vi giver her et hurtigt overblik over de overordnede retningslinjer.

Din kloak

Som boligejer skal du selv vedligeholde den del af kloakken, der ligger på din grund frem til skellet.


Alt kloakarbejde på egen grund skal udføres af en autoriseret kloakmester. Og du skal selv betale for at få ordnet problemer med dit interne system.


Er du i tvivl, om et problem med kloakken ligger hos dig eller i det fælles kloaksystem, er du velkommen til at kontakte os.


Hvem ejer ledningerne.

Kælderen

Vi er kun forpligtet til at afvande vand fra stueplan.


Du har derfor selv ansvaret for at beskytte din kælder ved skybrud og voldsom regn. Det kan her være en mulighed at installere et højvandslukke, pumpebrønd eller sløjfe kælderafløb, som ikke bruges. Begge dele kan forhindre, at spildevand presses op i kælderen.

Sørg også for at holde tagrender og nedløbsrør frie for blade m.m., så regnvandet kan flyde frit, ligesom terrænet rundt om huset bør skråne udad, så regnvandet løber væk fra huset og ikke havner i kælderen.


Det er dit private forsikringsselskab, som tager sig af vandskader efter oversvømmelser af din kælder.

Vejvand og vejriste

Vi ejer ikke vejriste.

Vand på vejen skal håndteres af vejens ejer.

Det betyder, at vedligeholdelse af vejriste, vejbrønde samt stikledninger hertil er et kommunalt anliggende eller – på private veje – grundejernes ansvar.


Hvis vejristene er stoppede med blade o.l., kan vandet ikke komme væk. Du bør derfor bede kommunen om at rense risten. Dette kan gøres på kommunens Giv Et Praj, der også kan hentes som app.


På private veje, er det grundejerne selv, der skal holde ristene frie.

Det offentlige kloaksystem

Det offentlige kloaksystem ejes og drives af Envafors. Og det er Envafors’ ansvar at holde de offentlige kloakledninger, pumper og pumpestationer i orden, så vandet kan løbe uhindret frem til rensningsanlæggene eller recipient. I tilfælde med skybrud eller meget kraftig regn kan det nogle steder tage lidt tid, inden systemet får fjernet alt vand, selvom vejriste og -brønde fungerer fint.


Ved mistanke om problemer ude i det offentlige kloaksystem kan du kontakte os.

Hvad gør jeg, hvis der er vand i kælderen?

Der er forskellige ting, du kan gøre, hvis du har vand i kælderen.


Hvis du har højvandslukke
Er der monteret et højvandslukke i afløbet fra kældergulvet, så undersøg, om lukkemekanismen kan bevæge sig, eller om noget har sat sig i klemme. Ellers kontakt en aut. kloakmester.
Hvis du ikke har højvandslukke

Er der ikke monteret højvandslukke, kan vandet skyldes tilbagestrømning fra hovedkloakken pga. kraftigt regnvejr.


Det kan også skyldes, at husets stikledning er stoppet til, og så kan regn- og spildevand ikke løbe i hovedkloakken.


Er din kloak stoppet, er det en god idé at kontrollere, om der står vand i din skelbrønd. Skelbrønden er placeret omkring en meter inden for skellet ved vejen.


Hvis der står vand i skelbrønden, er det som regel tegn på, at problemet findes på forsyningens del af kloakledningen. Det betyder, at vi klarer problemet uden omkostninger for dig.


Står der ikke vand i skelbrønden, er kloakken stoppet på din del af kloakledningen. Det betyder, du selv skal sørge for at få problemet udbedret og dette er for egen regning.


Vi har døgnbemandet telefon på 58 36 25 00.

Når du bor til leje
Bor du til leje, skal du kontakte din udlejer, vicevært eller administrator.
Hvis omfangsdræn eller tagnedløb er defekte

Siver vandet ned ad kældervæggen, kan husets omfangsdræn være i uorden eller tagnedløb være defekte.


Kontakt en aut. kloakmester og aftal, hvad der skal gøres for at løse problemet.

Hvordan forbereder jeg mig på skybrud?

Der er et par ting, du skal være opmærksom på ved risiko for spildevand i din kælder og på veje.

Sikker opbevaring i kælder
Det er vigtigt, at du opbevarer dine ting sikkert i kælderen. Beskidt kloakvand kan trænge ind, så det er en god idé at have tingene på stål- eller plastreoler, som kan desinficeres.
Undgå hudkontakt med spildevand
Ved oversvømmelse skal du undgå hudkontakt med vandet i kældre. Det kan være opblandet med kloakvand, som er en alvorlig smittekilde.
Pas på, hvor du kører eller træder
Pas på kloakdækslerne i gader og veje. Det kan blive skubbet af, hvis der er meget tryk på nede i kloakken. Hvis der er meget vand på vejen, skal du passe på, hvor du kører eller træder, fordi det kan være svært at se eventuelle huller.

Hvad gør jeg, hvis kloakken er tilstoppet?

Det kommer an på, hvor du finder spildevand.

Spildevand på kørebane

Hvis der ligger meget vand på kørebanen, kan det bl.a. skyldes, at vejbrønden er stoppet til og skal renses.


Ligger der vand på offentlige veje, kan du kontakte kommunen.


Ligger der vand på private veje, kan du kontakte grundejerforeningen eller vejlaget.


Kommunen kan også oplyse, om det er en privat eller offentlig vej.

Spildevand i dit hus

Hvis spildevandet fra køkken, badeværelse og lignende ikke vil løbe i kloakken, kan der være en forstoppelse i stikledningen til din ejendom.


Er din kloak stoppet, er det en god ideé at kontrollere, om der står vand i din skelbrønd. Skelbrønden er placeret omkring en meter inden for skellet ved vejen.


Hvis der står vand i skelbrønden, er det som regel tegn på, at problemet findes på forsyningsselskabets del af kloakledningen. Det betyder, at vi klarer problemet uden omkostninger for dig.


Står der ikke vand i skelbrønden, er kloakken stoppet på din del af kloakledningen. Det betyder, du selv skal sørge for at få problemet udbedret og dette er for egen regning.

Når du bor til leje
Bor du til leje, skal du kontakte din udlejer, vicevært eller administrator.

Hvordan bestiller jeg et kloakstik?

Bestil kloakstik

Hvad gør jeg, hvis der er tegn på rotter?

Du skal kontakte kommunen, se faktaboks.

Overvejer du at få en rottespærre?

Rottespærre skal monteres af en autoriseret kloakmester.


Hvis man ønsker at montere en rottespærre i sin skelbrønd, anbefaler vi, at den sættes på indløbssiden. Hvis den sættes på udløbssiden, kan det være en udfordring at definere, hvor forstoppelsen evt. er. Du risikerer derfor at blive faktureret for slamsugning for at fejlsøge problemet. Husk, at rottespærren skal serviceres min. 1 gang årligt. Kontakt en autoriseret kloakmester.


Du kan læse mere om rottebekæmpelse på miljøstyrelsens hjemmeside.

Tegninger over ledninger?

Se ledningsoplysninger

Hvor meget af spildevandsledningen ejer jeg?

Se hvem, der ejer ledningerne

Refusion af vandafledningsbidrag ved skjult rørskade?

Læs om mulighed for refusion

Hvad skal jeg betale for spildevand og give i tilslutningsbidrag?

Se priser