Særbidrag

Ejendomme, der udleder særligt forurenet spildevand til vores kloaksystem, skal betale et særbidrag.


Ved særligt forurenet spildevand forstås spildevand med et højere forureningsindhold end i almindeligt husspildevand.


Særbidragets størrelse fastsættes på grundlag af de øgede omkostninger, behandlingen af det særligt forurenede spildevand medfører på renseanlægget.


Person tager vand i vandløb med hænderne