Udledning til vandmiljøet

Slagelse - Klima & miljø - Udledning til vandmiljøet

Alt spildevand udledes til et vandmiljø – vi udleder både til vandløb og havet.


Vi har tre kilder til spildevandsudledninger til vandmiljøet:

  • Udløb af renset spildevand fra renseanlæg - se nedenfor
  • Udløb fra overløbsbygværker i fælleskloakerede systemer (regn og spildevand i samme ledning)
  • Udløb fra separate regnvandssystemer.

På renseanlæggene måles de udledte vandmængder og indholdsstoffer i det udledte rensede spildevand. Det drejer sig om kvælstof, fosfor og organisk materiale.


Vores eget personale tager 1-2 ugentlige prøver på renseanlæggene, og de lovpligtige prøver udtages af et eksternt akkrediteret laboratorie. Disse lovpligtige prøvers hyppighed afhænger af den tilledte vandmængde til renseanlægget og er bestemt af spildevandsbekendtgørelsen.


Slagelse renseanlæg er det største anlæg, og her skal der årligt tages minimum 24 lovpligtige udløbsprøver, og analyseresultaterne fra disse prøver sendes, udover til os, også til tilsynsmyndighederne.

Opgørelsesmetoder for udledningen af vand

Udløbene fra overløbsbygværkerne med fællesvand er enten beregnede eller har flowmålere, der registrerer mængden af overløbshændelserne. Udløbenes koncentration af indholdsstoffer kan herefter beregnes ved hjælp af Miljøstyrelsens nøgletal for indholdet i henholdsvis spildevand, fællesvand og regnvandsudledninger.


Den største udledning til vandmiljøet kommer fra renseanlæggene, hvor der sidder præcise flowmålere og udtages ugentlige prøver, hvilket betyder, at vi kan lave et miljøregnskab på disse udledninger.

Udledninger fra vores renseanlæg i Slagelse Kommune udgjorde i 2023:

Vandmængde:8,48 mio. m³
Kvælstof:31,95 tons
Fosfor:3,45 tons

Udledninger fra vores renseanlæg i Slagelse Kommune udgjorde i 5-årsperioden 2019-2023 i gennemsnit: 

Vandmængde:7,46 mio. m³
Kvælstof:34,04 tons
Fosfor:3,89 tons