Nej tak til lort i gaderne

Slagelse - Klima & miljø - Nej tak til lort i gaderne

Som følge af klimaforandringerne ser vi ofte nyheder om mere ekstremt vejr over hele kloden. Også i Danmark har vi over de sidste årtier oplevet, hvordan stadigt voldsommere regnvandsmængder og storme gang på gang medfører massive oversvømmelser.


Det koster samfundet store summer, og forudsigelserne lyder desværre, at det vil blive værre i fremtiden. Hos Envafors arbejder vi derfor på at blive endnu bedre til at forebygge og håndtere problemer ved ekstremt vejr i vores planlægning af fremtidens kloakker. Det sker bl.a. ved at separatkloakere flere og flere områder, så regnvandskloakkerne bliver adskilt fra kloakkerne med spildevand fra husholdningerne og virksomhederne.


Samtidig anlægger vi regnvandsbassiner for at ’forsinke’ vandets forløb, så alt regnvandet ikke bliver ledt direkte ud i søer, åer eller hav ved voldsomme regnskyl, men i stedet ’venter i bassinerne’ på at løbe derud, så der er mindre risiko for oversvømmelser.


Bassiner i separatsystemer bruges dermed til at opmagasinere regnvandet, når der er for lidt plads i rørledninger og vådområder til regnvandet. Bassinerne kan have mange former, men anlægges oftest som søer eller kanaler.


Separation af kloakkerne har mange fordele:

  • Kælder- og terrænoversvømmelser med spildevand kan undgås
  • Forurening af vandløb og søer med spildevand kan undgås
  • Regnvandet bliver i det naturlige opland, så grundvandsbalancen kan bevares
  • Mindre vandmængder skal flyttes via ledninger og pumpestationer, og det giver mindre slid på disse samt lavere energiforbrug og dermed også lavere driftsomkostninger
  • Mindre regnvand i renseanlægget giver mere stabil og bedre rensning af spildevandet fra husholdningerne. Også her giver det energi- og driftsbesparelser, da mindre vandmængder dermed skal håndteres på renseanlægget.

Se mere information om kloaksystemet, separatkloakering og bassiner eller find vores aktuelle kloakeringsprojekter.


Vil du vide mere om planlægningen af fremtidens kloakker, kan du læse spildevandsplanen for Slagelse Kommune eller om beregningerne bag.